Cechą charakterystyczną Gminy jest duże bogactwo jezior. Zajmują one łączną powierzchnię około 1410 ha. Obok jezior występują piękne wzniesienia morenowe i ogromny piaszczysty sandr. Tutejsze lasy stwarzają bardzo dobre warunki do rekreacji oraz łowiectwa.
W SKRÓCIE:
Informujemy, że podczas tegorocznych wakacji będą mieli Państwo  możliwość skorzystania z nieodpłatnej projekcji filmów, która odbędzie się w amfiteatrze w Lipnicy.

Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

Magdalena Trzebiatowska  |  11 czerwca 2019

Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

Rada Gminy w Lipnicy uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.52 ) z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Zgodnie z  w/w  ustawą, kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lipnica.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.poz.2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące  przed zgłoszeniem). 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydane informacje  z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia  z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa, a  opłaty za badanie i wystawione zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich, 

2. jest nieskazitelnego charakteru, 

3. ukończył 30 lat, 

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 

5. nie przekroczył 70 lat, 

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy; 

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy; 

6. duchowni; 

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 

8. funkcjonariusze Służby Więziennej; 

9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z  Gminy  Lipnica wybrany winien być 1 ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy w Lipnicy w pok. Nr 19 – w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 59 8217080 lub 59 8217089.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy (pokój nr 19) oraz będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłasaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

2. Karta Zgłoszenia

3. Zapytanie do KRK o udziale informacji o osobie

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

5. Klauzula informacyjna

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Szukaj serwisie

Kalendarium

Czerwiec 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia


Niedziela, 23 czerwca 2019

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

Sobota, 29 czerwca 2019

GOCH FESTIWAL

Sobota, 6 lipca 2019

XXI Światowy Zjazd Kaszubów100Niepodległej
101Transmisja
102Facebook
102Zainwestuj
103Obywatel
1Oceń Urząd
AABInformacja o rejestracji
ABBPowiadomienie sms dla mieszkańców
ABIP
ABPorady prawne
AbSystem internetowej obsługi mieszkańców – Qweb
Aplikacji mobilnej “Między Brdą a Wdą”
e-Podatki
Kaszuby
Mapa
Od Bałtyku po Kaszuby
Punkt Informacji Turystycznej
RSO
Sołectwo Brzeźno Szlacheckie
Wrota Pomorza
Wsie Polskie

Serwis stosuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.